Webová adresa, kde se právě nacházíte: stitekvymenyoleje.cz.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Ladislav Kováč – OCAL, IČ 13609785 se sídlem Vrchlického 21, 794 01 Krnov. (dále jen: „správce“).
  2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
   • Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 3. Zdroje osobních informací

  1. Cookies

   1. Při pohybu na našich stránkách jsou používána dočasná anonymní cookies, jež slouží pro uchování interakcí a mohou být potřebné pro vykonání některých zákaznických akcí.
   2. Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.
   3. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Tyto soubory (cookies) neobsahují žádná osobní data. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.
  2. Objednávky

   1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
   2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  3. Kontaktní formulář

   1. Údaje získané z kontaktního formuláře jsou využity pouze pro odpověď. Emaily mohou být kontrolovány pomocí automatizovaných nástrojů, pro detekci spamu.
  4. Analýza a reklama

   1. Na stránkách je nasazen analytický systém, využívaný pro sledování chování a následnou optimalizaci, abyste se zde cítili lépe. Pro sdílení odkazů můžete využít služeb sociálních sítí.

    Poskytovatelé externích služeb

    • Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
    • Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    • LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
    • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.
    • Sklik: Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
 4. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou
   • podílející se na dodání zboží (služeb) realizaci plateb na základě smlouvy
   • zajišťující služby provozování e-shopu/stránek a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
   • zajišťující marketingové služby
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, vyjma anonymizovaných údajů sloužících k detekci spamu.
 6. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky u správce
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, nebo zanecháním komentáře, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Souhlas s podmínkami vyjádříte zaškrtnutím souhlasu v internetovém formuláři.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, přičemž nová verze bude zveřejněna na internetových stránkách.